Countdown to Elite

When it hits zero, I'm Fourth Tier Elite!

98093 ,
Elite Logo