Countdown to Elite

When it hits zero, I'm Fourth Tier Elite!

95603 ,
Elite Logo