Countdown to Elite

When it hits zero, I'm Fourth Tier Elite!

108979 ,
Elite Logo